Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 1 we Wrocławiu

NIP 898-18-24-910

University Hospital No 1


ul. M.Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław

tel. (+48 71) 327-09-01
fax (+48 71) 327-09-02
e-mail: info@spsk1.com.pl


Rzecznik prasowy
tel. : 502-304-447"DOLNOŚLĄSKIE E-ZDROWIE"

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu bierze udział w projekcie pt. "Dolnośląskie E-Zdrowie".

Całkowita wartość projektu: 29 785 896,24 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 25 282 753,81 PLN

Budżet cząstkowy projektu wynosi:
   824 285,00 zł brutto
   675 643,44 zł netto


Niniejszy projekt realizowany jest na zasadach partnerstwa w ramach Działania 2.2 "Rozwój usług elektronicznych", II Priorytetu pt. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013".

Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym Projektu jest rozwój publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w sektorze ochrony zdrowia.

Cel szczegółowy projektu:
Pilotażowe wdrożenie e-usług: "Elektroniczny Rekord Pacjenta" oraz "Wspomaganie Zarządzania ZOZ na odległość w placówkach ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku".

Poziom dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 85%.
W celu zabezpieczenia jego właściwej realizacji między Partnerami zawarta została Umowa Konsorcjum, która zawiera prawa i obowiązki wszystkich stron umowy.
Liderem Konsorcjum został Szpital Specjalistyczny im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, który odpowiada za realizację projektu, w tym rozliczenia rzeczowe i finansowe względem Instytucji Wdrażającej oraz zapewni trwałość projektu po zakończeniu jego realizacji.
Zarówno Lider, jak i Partnerzy Projektu działają w publicznym systemie ochrony zdrowia.


REALIZACJA PROJEKTU


tablica informacyjna
  
serwery
  
system medyczny