Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 1 we Wrocławiu

NIP 898-18-24-910

University Hospital No 1


ul. M.Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław

tel. (+48 71) 327-09-01
fax (+48 71) 327-09-02
e-mail: info@spsk1.com.pl


Rzecznik prasowy
tel. : 502-304-447"Budowa i wdrożenie bezpiecznego systemu transmisji danych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu"
Tytuł projektu: "Budowa i wdrożenie bezpiecznego systemu transmisji danych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu"

Numer projektu: RPDS.02.01.00-02-007/11

Całkowita wartość projektu: 1 890 250,77 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 1 274 708,73 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 499 833,77 PLN

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", Priorytet nr 2 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w związku z uczestnictwem Szpitala w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Cel szczegółowy projektu:
Celem szczegółowym projektu jest budowa szkieletowej sieci światłowodowej pod Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) i wdrożenie bezpiecznego systemu transmisji danych.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 84,99%.

Beneficjent działa w publicznym systemie ochrony zdrowia.

REALIZACJA PROJEKTU