Poczytaj o nas
Badanie satysfakcji pacjentów
Środa, 30 Grudzień 2015 12:40

 

 

 

(Ze względu na wielkość artykuł jest w formie linku. )

 

 

Zmieniony: Środa, 04 Stycznia 2017 11:33
 
Badanie satysfakcji pacjentek
Wtorek, 18 Sierpnia 2015 09:28

 

POZIOM SATYSFAKCJI PACJENTEK Z OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ W KLINICE GINEKOLOGI I POŁOŻNICTWA

SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU 2015

 

(Ze względu na wielkość artykuł jest w formie linku )

 
Badanie satysfakcji klientów
Środa, 30 Październik 2013 08:13

 

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH W SPSK NR 1 we WROCŁAWIU

2016

 


 

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH W SPSK NR 1 we WROCŁAWIU

2015

 


 

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH W SPSK NR 1 we WROCŁAWIU

2014 

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTÓW Z JAKOŚCI MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH W PORADNIACH/PRACOWNIACH  SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU 2016 R.
 
 
 
POZIOM SATYSFAKCJI PACJENTEK Z OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ W KLINICE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU
2013


Aby zapewnić prawidłową opiekę okołoporodową ważne jest poznanie opinii Pacjentek odnośnie kwestii miejsca odbytego porodu. W Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu regularnie od siedmiu lat przeprowadza się badanie poziomu satysfakcji Pacjentek z opieki okołoporodowej. Grupę badawczą stanowią Pacjentki po porodzie, przebywające w Klinice Ginekologii i Położnictwa. Dzięki prowadzeniu badań ankietowych pozyskujemy informację na temat potrzeb i oczekiwań Pacjentek oraz mamy możliwość poznania problemów, na jakie napotykają w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Analiza wyników umożliwia identyfikację obszarów, które są źle oceniane przez Pacjentki oraz obszarów spełniających Ich oczekiwania. Tegoroczną ankietyzację przeprowadzono w okresie od 01. 05. 2013 r. do 31.05. 2013 r. - kwestionariusz ankiety otrzymały wszystkie położnice (147 osób). Zwrotnie otrzymano 77 poprawnie wypełnionych ankiet, co stanowi 52% badanej populacji. W badaniu Pacjentki oceniały szczegółowe aspekty opieki okołoporodowej, takie jak: życzliwość personelu, swoboda rodzenia, możliwość obecności osoby bliskiej przy porodzie, kontakt z dzieckiem tuż po narodzinach, stopień informowania o przebiegu porodu i stanie zdrowia dziecka, opiekę po porodzie. Jedną z metod badania jakości świadczonych usług jest porównywanie rezultatów wyników badań między różnymi okresami badawczymi, dlatego też analizie poddano lata 2011 - 2013, co pozwoliło zaobserwować zmiany w ocenie poszczególnych aspektów opieki okołoporodowej.
Omówienie wyników
Obecnie aktowi porodu nie musi towarzyszyć ból - może on być efektywnie łagodzony poprzez zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego. W związku z tym jedno z pytań dotyczyło świadomości i preferencji kobiet odnośnie tego tematu. Deklarację rodzenia w znieczuleniu złożyła, co druga ankietowana (53%), zaś odsetek kobiet, które nie zdecydowałoby się na to wyniósł 29%. O wzroście świadomości w kwestii znieczulenia świadczy fakt, że w kolejnych okresach badawczych zmniejsza się liczba kobiet, które nie mają wyrobionego zdania na ten temat (od 35% w roku 2011 do 18% w roku bieżącym). Sprawa okazywania zrozumienia i zainteresowania Pacjentką przez personel została oceniona bardzo wysoko - 93% ankietowanych doświadczyło życzliwości i uprzejmego zachowania ze strony personelu izby przyjęć oraz sali porodowej i w porównaniu z poprzednimi badaniami wykazuje stały wysoki poziom. Kwestie komunikowania się między personelem a pacjentem należą do jednych z najważniejszych wskaźników dobrej opieki medycznej. Badanie pokazało, że większość Pacjentek - 64% przez cały okres porodu otrzymywało pełne i wyczerpujące informacje o przebiegu porodu i podawanych środkach, zaś 27% respondentek stwierdziło, że otrzymywały większość informacji. Wyniki te są zbieżne z uzyskanymi w latach poprzednich. Jedno z pytań odnosiło się do respektowania przez personel prawa kobiety rodzącej do informowania jej o potrzebie dokonania zabiegu nacięcia krocza i dających się przewidzieć następstwach zaniechania tego. Wśród Pacjentek, które podczas porodu miały nacinane krocze o zgodę na ten zabieg zapytano 65% rodzących i w stosunku do wcześniejszych badań obserwuje się nieznaczny spadek wskazań pozytywnych. Personel sali porodowej musi przestrzegać prawa kobiety do bycia poinformowaną o stanie jej zdrowia, o każdym przeprowadzanym zabiegu, o podaniu leku i innych wykonywanych przy niej czynnościach. W czasie badania oceniano, czy personel sali porodowej uznaje prawo kobiety do zgodnego z jej instynktem zachowania i wyboru najwygodniejszej pozycji w czasie porodu. Zdecydowana większość Pacjentek (88%) mogła sama wybrać pozycję, w jakiej chce urodzić, bądź dokonała tego wyboru za radą personelu. Dane te są porównywalne do wyników z poprzednich badań. Dla każdego pobyt w szpitalu jest sytuacją trudną, której towarzyszy uczucie osamotnienia i niepokoju o zdrowie, a w przypadku kobiet ciężarnych także o zdrowie nienarodzonego dziecka. Według zaleceń WHO poród powinien odbywać się w obecności ojca dziecka lub innej bliskiej matce osoby. Szpital nasz stwarza możliwość towarzyszenia podczas porodu bliskich osób. Od woli Pacjentki zależy czy skorzysta z tej propozycji. Wyniki niniejszego badania wskazują, że co czwartej kobiecie rodzącej (40%) towarzyszył podczas porodu ktoś bliski, najczęściej mąż lub partner i osoba ta była traktowana przez personel w sposób życzliwy i uprzejmy. Współczesne położnictwo dużą uwagę przywiązuje do bezpośredniego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie - otrzymane wyniki pokazały, że wszystkie Pacjentki (100%) miały bezpośredni kontakt, z dzieckiem tuż po porodzie (jest to wynik porównywalny z poprzednimi latami). Matka i ojciec noworodka od chwili jego narodzin są jego przedstawicielami ustawowymi, a zatem na personelu spoczywa obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy ich dziecka, a także wykonywanie w ich obecności czynności lub zabiegów przy dziecku. Według 60% ankietowych matek w ich obecności wykonywano wszystkie bądź też niektóre zabiegi przy dziecku. Dane te wskazują, że w tym obszarze musi nastąpić poprawa świadczonej opieki okołoporodowej. Aktywna pomoc ze strony personelu medycznego w przystawianiu dziecka do piersi czy też w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych oraz otoczenie położnicy opieką po porodzie jest ważnym czynnikiem jakości otrzymanej opieki okołoporodowej. Uzyskane opinie świadczą o tym, że opieka i wsparcie po porodzie to mocny punkt naszego Szpitala (odnosi się to do wszystkich okresów badawczych). Pacjentki w zdecydowanej większości (80%) stwierdziły, że personel z własnej inicjatywy służył pomocą w karmieniu i pielęgnacji noworodka oraz że zawsze otrzymywały pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych.
Podsumowanie
Z przeprowadzonego badania wynika, że oferowana przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa opieka okołoporodowa kształtuje się na satysfakcjonującym poziomie, a 2/3 ankietowanych matek (67%) wyraziło swoje najwyższe zadowolenie z otrzymanej opieki. Analiza porównawcza wyników z lat poprzednich wykazała nadal wysoką ocenę placówki, chociaż z odpowiedzi Pacjentek wynika, że w dwóch obszarach opieki okołoporodowej Ich potrzeby i oczekiwania były zaspokajane na nieco niższym poziomie.
BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTÓW
2012


Wraz ze wzrostem świadomości Pacjentów rosną ich oczekiwania w stosunku do placówek medycznych i osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Do Pacjenta należy ostateczna ocena jakości usług zdrowotnych. Dlatego istotnym elementem jest rozpoznanie wymagań, jakie stawia Pacjent oraz ocena jego zadowolenia. Badanie satysfakcji Pacjentów jest badaniem Ich subiektywnych ocen opartych na indywidualnym doświadczeniu, wymaganiach i oczekiwaniach.
Przeprowadzone badanie trwało przez jeden miesiąc i było anonimowe oraz dobrowolne. Objęci nim zostali wszyscy Pacjenci (Rodzice/Opiekunowie) przebywający w oddziałach szpitalnych.
Do realizacji badania wydano 1853 ankiet - wskaźnik zwrotności ankiet wyniósł 33%, co stanowi solidny materiał badawczy pozwalający na wiarygodne generalizowanie uzyskanych wyników i umożliwiający uogólnienie wniosków na całą populację Pacjentów Szpitala.
Zadowolenie z pobytu Pacjentów w Szpitalu było oceniane za pomocą wielu pytań, które dotyczyły: jakości opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej, stopnia przestrzegania praw pacjenta, procedury przyjęcia do szpitala, warunków pobytu w oddziale, jakości posiłków podawanych podczas hospitalizacji. Poruszono również zagadnienie związane z lojalnością Pacjentów względem Szpitala.
Z przeprowadzonego badania wynika, że Szpital nasz nadal cieszy się dużą sympatią i zaufaniem wśród Pacjentów. Opieka lekarska i pielęgniarska, stopień przestrzegania praw pacjenta, jak też organizacja pracy zostały ocenione bardzo pozytywnie.
Dokonując analizy wyników w oparciu o oceny szkolne (od 2 do 5) uzyskano informację wskazującą, że ogólna satysfakcja Pacjentów z jakości usług medycznych realizowanych na poziomie Szpitala wyniosła 4,41.
Dane otrzymane w wyniku ankietyzacji przedstawione w ujęciu procentowym prezentują się następująco:
 1. Jakość świadczonej opieki lekarskiej - 93% ocen pozytywnych
  (bdb - 60%, db - 33%).
 2. Jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej - 97% ocen pozytywnych
  (bdb - 78%, db - 19%).
 3. Przestrzeganie praw pacjenta - 96% ocen pozytywnych
  (bdb - 69%, db - 27%).
 4. Procedura przyjęcia do szpitala - 91% ocen pozytywnych
  (bdb - 48%, db - 43%).
 5. Warunki pobytu w oddziale - 90% ocen pozytywnych
  (bdb - 54%, db - 36%).
 6. Jakość posiłków oferowanych przez Szpital - 66% ocen pozytywnych
  (bdb - 25%, db - 41%).
W odniesieniu do zagadnienia związanego z lojalnością Pacjentów w stosunku do Szpitala - 97% ponownie wybierze nasz Szpital, zaś 96% zarekomenduje go innym osobom - informacje pozyskane w wyniku badania są bardzo zadowalające i wskazują na utrzymujący się dobry wizerunek Szpitala wśród konsumentów opieki zdrowotnej.

wyniki badań ankietowych
POZIOM SATYSFAKCJI PACJENTEK Z OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ
W KLINICE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU

2012


Badanie satysfakcji Pacjentek z opieki okołoporodowej przeprowadzono już po raz szósty (pierwsze wykonano w 2007 roku).
Badaniu ankietowemu poddano Pacjentki po porodzie przebywające w Klinice Ginekologii i Położnictwa w miesiącu czerwcu 2012 roku. Kwestionariusze ankiet rozdano dla 154 osób, otrzymano zwrotnie 79 poprawnie wypełnionych ankiet, co stanowi 51% ogółu badanej grupy.
W czasie badania Pacjentki oceniały: życzliwość personelu, swobodę rodzenia, możliwość obecności osoby bliskiej przy porodzie, kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie, stopień informowania ich o przebiegu porodu oraz o stanie dziecka, opiekę po porodzie. Ze względu na to, iż Klinika pełni rolę placówki dydaktycznej jedno z pytań dotyczyło obecności studentów przy porodzie.
W celu zobrazowania dynamiki zmian w ocenie poszczególnych aspektów opieki okołoporodowej przedstawiono wyniki badań z ostatnich trzech lat (2010 - 2012).
W 2009 roku po raz pierwszy rozpoznano stopień zainteresowania Pacjentek możliwością odbycia porodu w znieczuleniu zewnątrzoponowym. Obecne wyniki wskazują, że dość nieoczekiwanie zmieniły się preferencje Pacjentek odnośnie możliwości dokonania takiego wyboru - nastąpił spadek liczby kobiet, które skorzystałyby z tej propozycji.
Przeprowadzone badanie uwidoczniło, że Klinika Ginekologii i Położnictwa cieszy się dużym zaufaniem i sympatią wśród Pacjentek. Ogólna satysfakcja z opieki okołoporodowej kształtuje się na wysokim poziomie - 82% ankietowanych Pacjentek wyraziło swoje najwyższe zadowolenie z otrzymanej opieki (w stosunku do poprzedniego badania wskaźnik ten wzrósł aż o 12%).
Analiza porównawcza ukazała, że we wszystkich badanych aspektach opieki okołoporodowej nastąpił wzrost poziomu satysfakcji Pacjentek. Ich potrzeby oraz oczekiwania były zaspokajane na wyższym poziomie niż w latach ubiegłych.
Taki wynik ankietyzacji jest bardzo zadowalający i wskazuje na wysoki poziom oferowanej usługi, która skierowana jest na potrzeby rodzących i ich rodzin.

wyniki badań ankietowych
BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTÓW


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu regularnie od 2005 roku przeprowadza badanie satysfakcji Pacjentów. Dla Szpitala istotnym elementem jest poznanie wymagań, jakie stawia Pacjent oraz ocena jego zadowolenia. Podstawowym założeniem badania jest określenie stopnia zadowolenia Pacjentów z różnych aspektów usług medycznych świadczonych w Szpitalu.
Badanie jest anonimowe oraz dobrowolne i polega na wypełnieniu przez Pacjentów (Rodziców/Opiekunów) Szpitala ankiet, które są następnie poddawane analizie.
Uczestnictwo w badaniu jest formą przekazywania sugestii, opinii, uwag, poznawania potrzeb i oczekiwań Pacjentów. Analiza odpowiedzi jest niezwykle cennym źródłem wiedzy, może być interesująca, ale też pouczająca, a przede wszystkim może dać wskazówki, co do poprawienia jakości świadczonych usług. Porównanie wyników kolejnych badań pozwala wychwycić na ile skutecznie podjęto działania korygujące oraz daje możliwości ciągłego doskonalenia i wdrażania odpowiednich czynności, tak by zaspokajać rosnące i coraz bardziej różnorodne potrzeby Pacjentów.

Badanie satysfakcji Pacjentów z usług świadczonych przez oddziały szpitalne - 2011
W badaniu satysfakcji z jakości usług medycznych świadczonych w naszym Szpitalu uczestniczyło 38% Pacjentów z wszystkich oddziałów szpitalnych, którzy byli hospitalizowani w miesiącu wrześniu 2011 roku (750 osób). Pacjenci (Rodzice/Opiekunowie) proszeni byli o ocenę: opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej, stopnia przestrzegania praw pacjenta, procedury przyjęcia do szpitala, warunków pobytu w oddziale, posiłków podawanych podczas hospitalizacji oraz o wskazanie stopnia lojalności względem Szpitala.
Z przeprowadzonego badania wynika, że Szpital nasz cieszy się sympatią Pacjentów. Większość z Nich oceniła pobyt w Szpitalu bardzo dobrze, a jako największe atuty wymieniła świadczoną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz wysoki stopień przestrzegania praw pacjenta. Mocną stroną naszego Szpitala jest też dobry wizerunek na rynku usług medycznych - aż 97% uczestników badania zadeklarowało, że w razie konieczności hospitalizacji ponownie wybrałaby nasz Szpital oraz zarekomendowałaby go innym osobom.

Wyniki badania ankietowego w wykresach:
 • wyniki ogólne - oddziały szpitalne
 • wyniki szczegółowe - oddziały szpitalne


 • Badanie satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez poradnie przyszpitalne - 2011
  Badanie satysfakcji Pacjentów z usług świadczonych w poradniach Szpitala przeprowadzono po raz drugi (pierwsze w 2009 roku). Miało ono na celu ocenę stopnia zadowolenia Pacjentów wobec różnych aspektów związanych z jakością realizowanych usług medycznych oraz określić dysfunkcje i niedomagania występujące w analizowanych obszarach ich funkcjonowania.
  W czasie badania ocenie poddano poglądy Pacjentów na: procedurę rejestracji do poradni, warunki lokalowe poradni, kontakt z lekarzem podczas wizyty/badania, kontakt z pielęgniarką podczas wizyty, kontakt z innym personelem medycznym (np. laboranci, technicy) podczas badania, stopień przestrzegania praw pacjenta. Badanie miało też na celu poznanie opinii pacjentów na temat czasu oczekiwania na rejestrację, wizytę oraz badanie diagnostyczne, jak też obejmowało zagadnienie związane z lojalnością Pacjentów w stosunku do poradni naszego Szpitala.
  Badanie trwało trzy miesiące (wrzesień - listopad 2011), było anonimowe i dobrowolne, a wzięło w nim udział 611 Pacjentów korzystających z usług poradni przyszpitalnych.
  Większość Pacjentów wyraziła swoje zdecydowane zadowolenie z otrzymanego świadczenia w poradniach wystawiając ocenę bardzo dobrą, a szczególnie wysoko oceniła bezpośredni kontakt z lekarzem i pielęgniarką oraz proces rejestracji. Pacjenci wydali też pozytywne opinie o dostępności do świadczeń, a konkretnie o czasie oczekiwania na realizację usługi. Wyniki badania są bardzo pocieszające i wskazują na wysoki stopień lojalności Pacjentów względem poradni naszego Szpitala - 98% uczestników zarekomendowałoby poradnie innym osobom.

  Wyniki badania ankietowego w wykresach:
 • wyniki ogólne - poradnie przyszpitalne
 • wyniki szczegółowe - poradnie przyszpitalne
 • Zmieniony: Poniedziałek, 25 Lipca 2016 13:13
   
  << Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

  Strona 4 z 4